Logo-Baher-last

021-2270-4190

0933-393-7584

info@bahersp.com

پروژه تجهیزات مخابراتی MF/HF

پروژه تجهیزات مخابراتی MF/HF

پروژه تجهیزات مخابراتی MF/HF

مشخصات اجرايي و طرح:

امکان دریافت پیامهای اضطرار از شناورها در مناطق دریائی A1 (تا شعاع 30 مایل دریائی) و A2 (تا 150 مایل دریائی) و A3 (بیش از 150 مایل دریائی)

تاثيرات و دستاوردهاي كيفي و كمي پروژه :

پوشش رادیوئی و اجرای بخشی از فصل چهارم کنوانسیون سولاس

امکان ارائه سرویسها رادیو تلفنی اعم از روتین و اضطرار

محل بهره برداری:

بندر امیرآباد

پيمانكار:

روداند شواردتز