Logo-Baher-last

021-2270-4190

0933-393-7584

info@bahersp.com

پروژه 2 دستگاه ديزل ژنراتور

پروژه 2 دستگاه ديزل ژنراتور

پروژه 2 دستگاه ديزل ژنراتور

مشخصات اجرايي و طرح:

با توجه به امكان ايجاد نوسان و قطعي برق در شبكه، اين دستگاه‏ها با توليد 1/5 مگاه ولت مي‏تواند اين موارد را بر طرف نمايد. ضمن اينكه  مشخصات فني اين دستگاه‏ها بصورت پارالل با شبكه كار كرده و در مواقع لزوم و پيك، مي تواند به شبكه برق بدهد

تاثيرات و دستاوردهاي كيفي و كمي پروژه :

تأمين برق يكنواخت در بندر خرمشهر و عدم قطعي برق در مواقع پيك شبكه

محل بهره برداری:

بندر خرمشهر

پيمانكار:

سهند انرژي توان