Logo-Baher-last

021-2270-4190

0933-393-7584

info@bahersp.com

پروژه X_Ray كانتينري

پروژه X_Ray  كانتينري

پروژه X_Ray كانتينري

مشخصات اجرايي و طرح:

توانایی بازرسی کالاهای موجود در کانتینر حمل شده توسط تریلر و کامیونها با تشخیص مواد مخدر و منفجره بصورت رنگهای مجزاء با بهره گیری از توان عدد اتمی هر یک از مواد. توضيح اينكه با بهره‏گیری از این سیستم می‏توان با حداقل نیروی انسانی و در کوتاهترین زمان، کانتینرها را مورد بازرسی قرارداد

تاثيرات و دستاوردهاي كيفي و كمي پروژه :

تسریع در انجام بازرسی و امور گمرکی كالاي وارداتي و ترانزيتي وارده به بندر شهید رجایی

محل بهره برداری:

بندر شهید رجائي

پيمانكار:

شرکت كاتيك و اويك چين